ite Όροι χρήσης
Home ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επικοινωνία

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το LAGRENADE.ORG σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μας μόνο εφόσον τους αποδέχεστε. Οι όροι αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σε λίδων, των γραφικών, των εικόνων, των video, των φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ιστοτόπο. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο δε συμφωνείτε με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους, τότε οφείλετε να διακόψετε την περιήγησή σας και να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων (ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών ως ισχύουν κάθε φορά.ΟΡΙΣΜΟΙ


Ιστοτόπος: Ο παρών ιστοτόπος.


Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα.


Εταιρεία: Η εταιρεία με την επωνυμία


www. lagrenade.org


Συνδρομητική Επιμορφωτική Πλατφόρμα Ανεξάρτητων Εισηγητών
η οποία διαχειρίζεται τον παρόντα ιστοτόπο.


Χρήστης/ Επισκέπτης: Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των συνδρομητών.


Πελάτης/ Συνδρομητής: Κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με το lagrenade.org κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας.


Video: Τα οπτικοακουστικά έργα, τα οποία φιλοξενούνται στα κανάλια του ιστοτόπου μας και προβάλλονται/μεταδίδονται μέσω αυτών.


Εισηγητές: Τα συνεργαζόμενα με τον παρόντα ιστοτόπο πρόσωπα που διαχειρίζονται ορισμένο ή ορισμένα από τα κανάλια αυτού και στα οποία καταχωρούν -προς προβολή στους συνδρομητές τους- εξειδικευμένα οπτικοακουστικά έργα (Video).


Κανάλι/ Κανάλια: Οι εξατομικευμένοι ηλεκτρονικοί υπο-ιστοτόποι στο πλαίσιο του παρόντος ιστοτόπου στους οποίους θα λαμβάνει χώρα η παρουσίαση, προβολή, μετάδοση και εν γένει διάθεση στο κοινό των video των συνεργαζόμενων Εισηγητών σεμιναρίων και τα οποία έχουν τους δικούς του χρήστες/ συνδρομητές.


Α. γενικοι οροι χρησησ ιστοσελιδας


προοιμιο


1. Το www.lagrenade.org αποτελεί έναν ηλεκτρονικό ιστοτόπο φιλοξενίας και προβολής μέσω του διαδικτύου εξειδικευμένων πρωτότυπων οπτικοακουστικών έργων (video) επιμορφωτικού περιεχομένου και Διάθεσης Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου και είναι επίσημα εγκεκριμένος ηλεκτρονικός ιστοτόπος από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) με αρ. μητρώου προμηθευτών 16778 για να συνάπτει «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/94, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


3. Κύριο και πρωταρχικό μέλημά μας είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και εν γένει την λειτουργία του www.lagrenade.org με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών / συνδρομητών των ιστοσελίδων και καναλιών του, τη διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.


4. Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες ή/και προϊόντα συμπεριληφθούν στο www.lagrenade.org θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.


5. Ο επισκέπτης/ συνδρομητής των σελίδων και υπηρεσιών του www.lagrenade.org κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται ως έχει και η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε επικοινωνιών των χρηστών/ συνδρομητών.


6. Ο επισκέπτης/συνδρομητής έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.lagrenade.org και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/ συνδρομητής έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών για την εμφάνιση ή παράδοση διαφημίσεων. Επίσης, ο επισκέπτης/ συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.


7. Εφόσον κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να γίνει συνδρομητής των συνδρομητικών υπηρεσιών του www.lagrenade.org συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες και να εισάγει επιμελώς και με σαφήνεια τα στοιχεία που του ζητούνται ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.


8. Οι επισκέπτες/ συνδρομητές κατανοούν και αποδέχονται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (INTERNET) και δεσμεύονται να σέβονται και να τηρούν πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο κάθε χρήστης/ συνδρομητής δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


1. Ο Ηλεκτρονικός Ιστοτόπος www.default.gr εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών των συνδρομητών του.


2. Όλα τα δεδομένα των χρηστών/ συνδρομητών (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση στα 128bit, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.


ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Ο επισκέπτης/ συνδρομητής του www.lagrenade.org κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία και τους τυχόν συνεργάτες της για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ζημία υποστεί η ίδια ή/και οι συνεργάτες της λόγω της αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών/σελίδων του ιστοτόπου από αυτόν.


ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


1. Το www.lagrenade.org διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση για τεχνικούς λόγους (αναβάθμιση συστημάτων, επιδιορθώσεις κ.λπ.).


2. Οι συνδρομητές κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.lagrenade.org διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/ συνδρομητές που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


1. Στο περιεχόμενο του www.lagrenade.org μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα.


2. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επικοινωνία του επισκέπτη/ συνδρομητή με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.lagrenade.org και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα ιστοτόπο και ενδεχομένως στα κανάλια αυτού (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει ευθέως τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου αυτού διαφημιστικού υλικού.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑ


1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, video, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιστοτόπου και των συνεργατών του (και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών). Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πολλώ δε μάλλον για εμπορικούς σκοπούς. Εξαιρείται η δυνατότητα των χρηστών να αποθηκεύουν σε προσωπικό τους υπολογιστή τα video που έχουν τη μορφή δειγμάτων (συνοδεύονται από σχετική σήμανση) και μπορεί κανείς να τα αποθηκεύει σε προσωπικό του υπολογιστή για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


2. Τα video που προβάλλονται μέσω του ιστοτόπου και από τα επί μέρους κανάλια αυτού φέρουν τα σήματα/ επωνυμίες των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


3. Ο επισκέπτης/ συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / συνδρομητής των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικά για το περιεχόμενο (video, ανακοινώσεις, επικοινωνίες κ.λπ.) των καναλιών στα οποία έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές τους, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι Εισηγητές που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη του πάσης φύσεως υλικού που συμπεριλαμβάνουν σε αυτά και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.


2. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.


3. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστοτόπος, τα κανάλια αυτού, τα video που περιλαμβάνονται σε αυτά ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ συνδρομητών θα παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των video, καναλιών, περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.


4. Είναι αμοιβαίως κατανοητό και αποδεκτό ότι οι χρήστες των υπηρεσιών/σελίδων του www.lagrenade.org παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :


4.1. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.


4.2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


4.3. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση των παραγγελιών που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου και προς αυτό.


4.4. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.


4.5. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.


ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


1. Το www.lagrenade.org δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


2. Δεσμοί (links) προς το www.lagrenade.org επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που τυχόν έχουν κωδικό πρόσβασης (συνδρομητικές), εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι δεσμοί αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.


NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / συνδρομητής των υπηρεσιών του ιστοτόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η μη άσκηση από την εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην ελληνικά δικαστήρια.


Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


ΠΡΟΟΙΜΙΟ


1. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ συνδρομητών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας. Η παρούσα Πολιτική- Σύμβαση συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και στον ιστοτόπο μας και καλύπτει την διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει η εταιρεία προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.


2. Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται από τους συνεργαζόμενους Εισηγητές.


3. Εάν κάποιος επισκέπτης / συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα (Πολιτική- Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά συνδρομής σε κάποιο κανάλι είναι η γνωστοποίηση από πλευράς χρηστών/ υποψηφίων συνδρομητών κάποιων προσωπικών τους στοιχείων. Όταν γίνεται μια παραγγελία, ζητείται το πλήρες ονοματεπώνυμο του υποψηφίου συνδρομητή, η διεύθυνσή του, ο αριθμός τηλεφώνου του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και εφόσον η εξόφληση του αντιτίμου της συνδρομής γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας.


2. Η εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών (εκτός βεβαίως των πιστωτικών στοιχείων) προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης / συνδρομητής των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν στα αγοραστικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στο παρόν.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ


Το www.lagrenade.org δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/ συνδρομητές των καναλιών του να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email: therapis@gmail.com τις όποιες αλλαγές και εφόσον έχει λήξει η συνδρομή τους να διαγράψουν αυτά.


ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Η εταιρεία, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση των χρηστών/ συνδρομητών, χρήση. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών της σε οποιονδήποτε τρίτο.


2. Εξαιρετικά, η εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: (α) έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, (β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία και καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/συνδρομητών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ συνδρομητές του ιστοτόπου καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής και άλλης υποστήριξης), (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


3. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


1. Ο επισκέπτης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.lagrenade.org προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Όνομα Υπευθύνου - Πόλη - Χώρα.


2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών τους.


COOKIES


1. Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και το www.lagrenade.org μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters). Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφερθούν σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη /συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοτόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.


2. Ο επισκέπτης / συνδρομητής του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καναλιών και σελίδων του ιστοτόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ


1. Η Πιστωτική Κάρτα του συνδρομητή για την εξόφληση συνδρομητικών υπηρεσιών χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.


2. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.


3. Το www.lagrenade.org δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.


Newsletters


1. Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το www.lagrenade.org στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη/χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails). Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του ιστοτόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ πελάτης συνδρομητής δεν επιθυμεί να του αποστέλλονται τα ως άνω ενημερωτικά δελτία, μπορεί να το δηλώσει στο email………………………………


2. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.


Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες


Το www.lagrenade.org περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους αυτοί ακολουθούν.


IP Addresses


H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του κάθε χρήστη/ επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.lagrenade.org μπορεί να αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Προστασία Ανηλίκων


Επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής συνδρομητών η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- Εφαρμοστέο Δίκαιο


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών του ιστοτόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.lagrenade.org διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών /συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.


Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (a) – Σύμβαση Συνδρομής σε κανάλι/α Εισηγητών


ΠΡΟΟΙΜΙΟ


1. Το www.lagrenade.org παρέχει στους χρήστες του την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδρομητών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του, ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων συνδρομητών και καταβολής του αντιτίμου της συνδρομής που προβλέπεται για κάθε κανάλι. Οι υπηρεσίες αυτές διέπονται από τους όρους που ακολουθούν.


2. Για να γίνει κάποιος συνδρομητής των υπηρεσιών του www.lagrenade.org θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κάνει χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών μόνο με την έγγραφη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του/της.


3. Το www.lagrenade.org συμμορφώνεται απολύτως με τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, β) την τιμή, γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, δ) τη διάρκεια ισχύος της τιμής και των τυχόν προσφορών, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης, ζ) την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.


4. Οι χρήστες/ συνδρομητές υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο therapis@gmail.com οποιοδήποτε πρόβλημα ή/και παράπονο ή/και υπόδειξη ή/και παρατήρηση που τυχόν ανακύπτει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών και σελίδων του.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


1. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες που παρέχονται από το www.lagrenade.org αφορούν στην πρόσβαση στο κανάλι του συγκεκριμένου Εισηγητή/ της Εισηγήτριας και στην σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των οπτικοακουστικών έργων (video), τα οποία συνήθως έχουν τη μορφή σεμιναρίων και τα οποία ο εκάστοτε Εισηγητής/ Εισηγήτρια έχει αναρτήσει στο ατομικό του κανάλι.


2. Στις συνδρομητικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται τα οπτικοακουστικά εκείνα έργα (video) που διατίθενται ελεύθερα και προς δοκιμαστική χρήση από τους υποψήφιους συνδρομητές προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προβούν σε παραγγελία – συνδρομή σε ορισμένο κανάλι. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή/και να καταργήσει τις δωρεάν δοκιμαστικές υπηρεσίες που προσφέρει.


3. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες αφορούν στο συγκεκριμένο κανάλι ή κανάλια τα οποία πελάτης εξειδικεύει στις ειδικές φόρμες παραγγελίας/ συνδρομής που συμπληρώνει. Σε αυτές τις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικά προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, τη συνδρομή σε κάθε συγκεκριμένο κανάλι.


4. Οι συνδρομητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα του επιτρέπει τη σωστή και επιθυμητή λήψη αξιοποίηση των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών.


5. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης / συνδρομητής των υπηρεσιών του www.lagrenade.org στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το αυτό ισχύει και για το περιεχόμενο των καναλιών, τις τυχόν συμβουλές και κατευθύνσεις που δίνονται από τους Εισηγητές.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


1. Μόλις ο υποψήφιος συνδρομητής συμπληρώσει τη διαδικασία εγγραφής/ αίτηση συνδρομής που έχει ορίσει το www.lagrenade.org θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει.


2. Ο συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης και του συνθηματικού του σε τρίτους χωρίς να αποκλείεται σε τέτοια περίπτωση η αποκατάσταση τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας της εταιρείας.


3. Επίσης οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (account), ευθύνονται αποκλειστικά γα την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οι συνδρομητές οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.


4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.


5. Σχετικά με τη διαδικασία της παραγγελίας/ αίτησης συνδρομής με απλά βήματα απαντάτε, επιλέγετε και συμπληρώνετε τα πεδία παραγγελίας της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας / συνδρομής στο συγκεκριμένο κανάλι του ιστοτόπου που έχετε επιλέξει και τα οποία αναφέρονται π.χ. στο χρόνο συνδρομής, στον τρόπο πληρωμής κ.λ.π.


6. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαιτούμενων πεδίων θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση της παραγγελίας/ συνδρομής. Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν πατήσετε επιβεβαίωσή της. Με την πίεση του εικονιδίου «ΟΚ» ή «Εισαγωγή» ή «επιβεβαίωση» ή «αποδοχή» ή με κάθε συναφή λέξη που το www.lagrenade.org έχει ενσωματώσει σε σύνολο από ηλεκτρονικές φόρμες και ολοκληρώνοντας την εισαγωγή των στοιχείων της φόρμας, αποδέχεστε ηλεκτρονικά να συναφθεί η «σύμβαση» και δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση του συνόλου των όρων της σύμβασης και των λοιπών νομικών όρων. Μετά από την παραπάνω διαδικασία, η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και διέπεται από τους όρους της σύμβασης και από το νομικό καθεστώς, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και των διεθνών συμβάσεων, που εφαρμόζονται.


7. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε την υποχρέωσή σας να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής στοιχείων με τα τρέχοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία σας που ζητούνται, και να καταχωρείτε αμέσως με τους τεχνικούς τρόπους που σας υποδεικνύονται, κάθε αλλαγή αυτών των στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική φόρμα περιλαμβάνει εικονίδια, όπως «καθαρισμός» ή «διαγραφή στοιχείων» ή άλλες συναφείς λέξεις, τα οποία σας επιτρέπουν τη διόρθωση λαθών ηλεκτρονικού χειρισμού πριν ή και μετά τη συμπλήρωση κάθε τμήματος φόρμας πριν από την τελική «αποδοχή» της.


8. Έπειτα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που έχετε ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας σας καθώς και η διαδικασία ενεργοποίησης της συνδρομής σας.


9. Η σύμβαση αρχειοθετείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας συνοδευμένη από τις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώσατε, με την ένδειξη, ότι έχει γίνει αμοιβαία αποδεκτή και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας, όπως και τα σχετικά αποδεικτικά αποδοχής της υπηρεσίας και τα επιβεβαιωτικά που ανταλλάχθηκαν τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και σε έντυπο αντίγραφό της με τη βεβαίωση, ότι είναι ακριβές αντίγραφο του τηρούμενου στην εταιρεία.


10. Η διάρκεια και το κόστος συνδρομής για κάθε επιμέρους κανάλι ποικίλει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την περιγραφή που συνοδεύει το κάθε κανάλι και να διαβάζετε προσεκτικά τις φόρμες παραγγελίας που συμπληρώνετε.


11. Η χρονική διάρκεια των συνδρομών αφορά σε ημερολογιακές και όχι σε εργάσιμες ημέρες.


12. Το κόστος συνδρομής προκαταβάλλεται.


13. Ως ημερομηνία έναρξης της συνδρομητικής περιόδου λογίζεται η ημέρα ενεργοποίησης της συνδρομής και ως ημερομηνία λήξης λογίζεται η ημέρα που συμπίπτει με το πέρας της τελευταίας -αριθμητικά- ημέρας χρονικής διάρκειας της συνδρομής. Για παράδειγμα σε αίτηση συνδρομής μηνιαίας χρονικής διάρκειας όπου η αίτηση γίνεται την 01/02 αλλά η ενεργοποίηση της πρόσβασης γίνεται στις 12/02, η συνδρομητική περίοδος θεωρείται ότι άρχεται στις 12/02 και λήγει στις 12/03 και ώρα 23.59. Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε την παράταση της συνδρομής, θα πρέπει να συμπληρώσετε εκ νέου την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας/ συνδρομής τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής σας.


14. Κάθε χρήστης του www.lagrenade.org μπορεί να είναι συνδρομητής σε περισσότερα κανάλια της επιλογής του.


15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων) εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.


Ακύρωση Παραγγελίας


1. Η ακύρωση της παραγγελίας σας/ αίτησης συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα επικοινωνώντας με την εταιρεία (e-mail: ……………………………). Είναι αυτονόητο ότι η ίδια διαδικασία ισχύει και σε περίπτωση παράτασης- ανανέωσης συνδρομής.


2. Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε μέχρι την ενεργοποίηση της συνδρομής. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας/ συνδρομής σας. Επιστροφές των συνδρομών μετά την ενεργοποίηση δε γίνονται για οποιονδήποτε λόγο.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ


1. Το www.lagrenade.org σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας ως κατωτέρω:


Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας VISA ή MASTERCARD,ΑΜΕΧ


Η χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα γίνεται με την αποστολή της παραγγελίας σας κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας παραγγελίας. Στο www.lagrenade.org έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα. Με την αποστολή της παραγγελίας σας ενημερώνεστε άμεσα, μέσω e-mail, για την χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Είναι αυτονόητο ότι τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανανέωσης-παράτασης της συνδρομής.


2. Το τίμημα της συνδρομής για την πρόσβαση στο εκάστοτε κανάλι αναγράφεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α …..%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση, ωστόσο διαρκούσης της διάρκειας συνδρομής το τίμημα δεν αναπροσαρμόζεται για τους υφιστάμενους συνδρομητές.


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Η παραχώρηση της χρήσης των προσωπικών κωδικών συνδρομητή σε τρίτους, ακόμη και άνευ ανταλλάγματος, καθώς επίσης η μεταβίβαση από τον πελάτη των απορρεόντων από τη σύμβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


1. Τόσο η εταιρεία όσο και ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως (με άμεση επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας) και να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση κατά την οποία το άλλο μέρος παρέβη οποιονδήποτε όρο της, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών.


2. Αν η καταγγελία γίνει από πλευράς πελάτη εξαιτίας παράβασης των όρων της σύμβασης από την εταιρεία, αυτή οφείλει να επιστρέψει στον πελάτη και εντός 30 ημερών από την περιέλευση της καταγγελίας την αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη χρονική διάρκεια της πληρωμένης συνδρομής. Αν η εταιρεία γίνει από την εταιρεία εξαιτίας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον πελάτη, το καταβληθέν τίμημα συνδρομής δεν επιστρέφεται.


ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ


Εάν η εταιρεία ή ο πελάτης δεν κάνουν χρήση, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων τους τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση, έστω και επί μακρόν, δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια της σύμβασης, θα έχουν δε το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχουν ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


1. Η σύμβαση αυτή, που αποτελείται από το παρόν μέρος - κείμενο, τους Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνετε (φόρμα παραγγελίας), ισχύει από την αποδοχή – επιβεβαίωσή της, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.


2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε αυτή τη σύμβαση, η οποία με τη ευρεία δημοσιοποίησή της δια μέσου και του ΙΝΤΕΡΝΕΤ αναγνωρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται πάντοτε και έγκαιρα υπόψη σας, ώστε να την αξιολογείτε και να κρίνετε ελεύθερα, εάν θέλετε να την αποδεχτείτε.


3. Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται.


4. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.